وقتی یک کار اشتباه می کنید،اگر پشیمون بشید خیلی خوبه،این یعنی نتیجه ی کار بدتون رو فهمیدید.اما زیاد پشیمون شدن هم خوب نیست،چون این به این معنیه که تعداد اشتباهاتتون زیاده!