فقط بهم ثابت شد که:
چی فکر میکردم،چی شد!

هیچ وقت، هیچ چیز،اونجوری که آدم انتظار داره پیش نمیره،همیشه برعکس اون چیزی که فکرشو میکردی رخ میده،انگار این یک قانونه.