اون چیزی که جلوی آدم رو برای انجام خیلی از کار ها میگیره،جرئت نداشتن نیست،نتونستن نیست،ندونستن نیست بلکه ترسه،پس اگر می خواید به خواسته ها و اهدافتون برسید،بر ترستون غلبه کنید،نذارید اون بر شما غلبه کنه.