اکثر آدم ها،فقط قضاوت بی جا میکنن!
همش در مورد انتخاب های آدما حرف میزنن و نظر میدن،ولی نمیدونن که هم نظر دادن و قضاوت کردن آدما غلطه و هم تا توی شرایط قرار نگیری،نمی تونی واقعا همه چیزو درک کنی!