هیچ وقت به کسی تکیه نکنید،چون اگر بره محتاجش میشید و اون موقع ست که باید بهش رو بندازید و خواهش کنید که بمونه،اینجوری غرورتون بدجوری میشکنه،از ما گفتن.