کلی ناراحتت میکنه،
کلی از دستش عصبانی میشی،
اما وقتی که میره و دیگه نیست،
دلت می خواد باشه و ناراحتت یا بدتر،عصبانیت کنه!