چقدر یک آدم میتونه نفهم باشه!

انقدر از دستش عصبانی میشم، وقتی میگه مهم نیست.

من دارم جلوش از دلتنگی و ناراحتی، پر پر میشم،

بعد،اون میگه مهم نیست.

پس،با اینکه هنوز براش دلتنگ و ناراحتم ولی،دیگه بهش نشون نمیدم.

اینجوری خودش هم میفهمه که چقدر ناراحتم کرده

همه ی اینا اتفاق افتاد با اینکه من فقط بخاطر خودش نارحت بودم.