بعضی ها با تصور اینکه،همه رو به خودشون جذب میکنن،جوری رفتار میکنن که همه جذبشون نمیشن هیچ،ازش دوری هم میکنن.
از تلقین و تصور های اشتباه دوری کنین وگرنه خودتون ضربه می خورید.