برای همدردی و دلداری باید این جمله ی کلیشه ای رو انداخت دور:درک میکنم.
هیچکس نمی تونه درد یکی دیگه رو درک کنه،هر کسی به نوبه ی خودش،دردش متفاوته.
اگر می خواین یکی رو دلداری بدین،فقط بشین گوش و شونه.
چون یک آدمی که درد داره،برای همدردیتون،میشه پرحرف ترین آدم و بی تکیه گاه ترین بشر.