دیدین میگن:طرف با خودش چی فکر کرد که اینکارو انجام داد؟
جوابش خیلی سادس:هیچی،با خودش هیچ فکری نکرد،چون اگر فکر می کرد ، اونکارو انجام نمی داد.
[سینا مشیریا]