بحث با یک آدم بی شعور آب در هاون کوبیدن است.
آب در هاون کوبیدن کار یک بی شعور است.
پس بحث کردن با یک بی شعور ، تو را بی شعور تر جلوه می دهد.
[شیما موسوی]

(با توجه به کتاب بی شعوری اثر خاویر کرمنت،بی شعوران واقعا وجود دارند)