حرف آدمی زاد ، اعتبارشه

اگر به حرف خودش احترام بذاره،اعتبارش افزون می شه

اگر به حرف خودش احترام نذاره،اعتبارش از بین می ره

[سیامک مشیریا]