برای اینکه از رودخونه رد بشی ، باید خیس بشی

[مردی ناآشنا]