کسی که به چشم تکیه گاه نگاهت کنه،هیچ وقت نمی تونه شریک تنهاییات باشه
چون تو همیشه برای اون به عنوان پناهگاه، قوی و محکمی در حالی که شاید واقعا اینطوری نباشی
[تائوس میروتاش]