بعضی از آدما میان توی زندگیت

و تو فکر می کنی که تو رو از تنهایی در میارن.

یکم که بگذره به خودت میای و می بینی که بودن اونا ، 

تورو از تنهایی در نمی یاره هیچ،تنها ترت هم می کنه!

[سیامک مشیریا]