بعضی آدما توی زندگی آدما هستن،که وقتی خودتم انتظارشو نداری،میخندوننت.

همه به این مدل آدما احتیاج دارن چون بودنشون به انسان قدرت و انرژی میده.