آدما گاهی بدون اینکه بخوان،یه مشکلی براشون پیش میاد

باید به جای گریه و زاری و فرار از مشکل،براش دنبال راه حل گشت

توی این زندگی برای هر مسئله ای ، معادله ای وجود داره

فقط بعضی وقتا ممکنه دو مجهوله بشه