همیشه دوری از کسی که عاشقشی،چه یه هفته باشه ، چه یه سال،سخت ترین اتفاق ممکنه ولی باید تحمل کرد.