بعضی وقتا اینقدر حالت بده،

که با سنگ صبورتم نمی تونی حرف بزنی!

اینجور مواقع باید سکوت کرد

سکوت حال آدمو خوب میکنه