اگر به بقیه کمک می کنی،

دلیل نمیشه ، خودت نیاز به کمک نداشته باشی.

اگر مواقعی که به کمک احتیاج داری،از کسی کمک نخوای و کسی هم به تو کمک نکنه،

حق اعتراض نداری،

چون برای داشتن کمک دیگران،باید اینو ازشون بخوای.

[خانم صدیق]