آدما،برای داشتن یه زندگی بهتر،به دو نفر احتیاج دارن.

نه،اونا پدر و مادر نیستن.

یه دوست،یه عاشق.

عشق هوای دومه نفس کشیدنه و قلب ،ریه ی دوم.چه خوب میشه اگه آدما یه دوست دلسوز و یه عاشق فداکار داشته باشن.