به نظرتون بهتر نبود به جای:

ای کاش،ماشینی بهتر داشتم،

می گفتیم:

ای کاش، ای کاشی نبود.

؟