توصیفی عجیب برای اعضای خانواده هست:

اعضای خانواده،کسایی که بیشتر از همه ناراحتت میکنن

ولی از یه طرف بیشتر از همه،دوستت دارن