شاید بقیه به تو اعتماد کنن،

اما هیچ وقت به کسی اعتماد نکن

و  سعی کن،

از اعتماد دیگران سوء استفاده نکنی.