اگر کسی گریه کرد،

به جای اینکه اشکاشو پاک کنی،

دلیل گریه اشو پاک کن